> ETSI LÄÄKE > LÖYDÄ ANJA-APTEEKKI

"Olen onnellinen, että isä löysi Anjan"

Lue lisää

"Kalle sai Anjasta luotettavan apurin"

Lue lisää

Omaiselle

Anja huolehtii läheisesi lääkehoidosta turvallisesti. Lääkkeiden annospussijakelusta on apua erityisesti muistivaikeuksista kärsiville tai asiakkaille, joilla on käytössään useita lääkkeitä.

Säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit toimitetaan asiakkaalle pakattuna kerta-annospusseihin, aina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Apteekki, hoitava lääkäri ja Anja vastaavat turvallisuudesta ja lääkkeet tulevat tarvitsijalleen annospussinauhana oikeassa järjestyksessä.

Palveluun kuuluu aina potilasturvallisuutta parantava kokonaislääkityksen tarkistus. Sen tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden yhteensopivuus sekä karsia tarpeettomat ja päällekkäiset lääkkeet.

Koneellinen annosjakelu on hygieenisempää, tehokkaampaa ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. Lisäksi kokonaislääkityksen tarkistus lisää potilasturvallisuutta, kun mahdolliset haitalliset lääkeyhdistelmät havaitaan. Kotiin ei myöskään kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä.

Annosjakelupussi on myös tarvittaessa helppo avata ja ottaa mukaan.

Anja huolehtii isäni lääkityksestä
Omaisen tarina Anjasta

Potilaalle

Anja on luotettava kumppani, jos säännöllinen lääkitys on osa arkeasi. Annosjakelu on turvallinen, koska saat aina varmasti oikeat lääkkeet.

Annospussissa olevan päivämäärän ja kellonajan avulla on helppoa seurata, oletko muistanut ottaa lääkkeet ajallaan. Tämä on hyödyksi erityisesti, jos lääkityksesi sisältää erikoisannostelua (esim. tabletti joka toinen aamu tai vain kerran viikossa). Annosjakelupussit on myös helppo ottaa mukaan esimerkiksi matkalle tai käsilaukkuun.

Palveluun sisältyvä kokonaislääkityksen tarkistus lisää potilasturvallisuutta. Tarkistuksen avulla on vähennetty monen potilaan lääkekuormaa ja poistettu haitallisia lääkeyhdistelmiä. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista. Apteekista saat mukaasi selkeän ja ajantasaisen lääkityskortin kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä.

Anja-palvelun ansiosta kotiin ei myöskään kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä. Lääkkeitä ei jää yli ja rahaa säästyy, vaikka reseptejä välillä vaihdettaisiin.

Lääkitystä on myös helppo myös muuttaa kahden viikon välein. Palvelun ansiosta pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeostot ovat mahdollisia, esimerkiksi uutta lääkettä kokeiltaessa.

Lääkkeiden lisäksi annosjakelupalvelusta on mahdollista saada Kela-korvausta tietyin edellytyksin. Kela-korvauksista saa lisätietoja apteekista sekä Kelasta.

Anjan ansiosta lääkkeet pysyvät aina järjestyksessä.
Potilaan tarina Anjasta

Apteekeille

Espoonlahden apteekin annosjakelu, Anja-annosjakelupalvelu, on toiminut edelläkävijänä ja tuottanut suomalaisille apteekeille koneellista annosjakelua ensimmäisenä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tänä päivänä yksikkö on Suomen suurin palvellen yli 19 000 asiakasta noin 300 apteekissa ympäri maata. Palvelun toiminnan lähtökohtana on se, että apteekkien työmäärää annosjakelussa voidaan turvallisesti minimoida.

Avustamme annosjakelun aloitusvaiheessa ja vastaamme annosjakelun aikana syntyviin kysymyksiin. Meiltä saa myös hyviä vinkkejä apteekin oman annosjakeluprosessin sujuvuuden lisäämiseksi. Apteekin aloittaessa palvelun, osoitamme nimetyn vastuufarmaseutin apteekille, jotta yhteydenpito olisi mahdollisimman mutkatonta.

Kehitämme koneellista annosjakelua osaavan, moniammatillisen henkilökuntamme avulla. Meillä on käytössämme aina viimeisin tieto vaadittavista menettelytavoista, mikä helpottaa apteekin työtä ja vastuita toiminnassa.

Toimintamme tapahtuu lääketehdasta vastaavissa tiloissa ja annosjakelussa noudatetaan GMP:n mukaista laatujärjestelmää. Annospussit tarkistetaan koneellisesti ja valokuvataan ennen lähettämistä apteekkiin. Virheiden määrä valmiissa annospusseissa on äärimmäisen pieni. Kaikki virheet ja virhe-epäilyt selvitetään.

Apteekki voi tehdä tilauksensa MAXX-annosjakeluohjelmalla, Procuro-annosjakeluohjelmalla, pd3-annosjakeluohjelmalla tai tilausliittymä TIMOlla.

ANJA-annosjakelupalvelussa tulostettuihin asiakkaan lääkityskortteihin on lisätty QR-koodi eli ruutukoodi. Koodin avulla hoitaja voi kameralla ja verkkoyhteydellä varustetulla puhelimella tarkastella potilaan koneellisessa annosjakelussa olevien lääkkeiden kuvia sekä tunnistetietoja. Oikean valmisteen tunnistaminen luotettavasti on tärkeää esimerkiksi tilanteessa, jossa annosjakelupusseihin jo jaeltu lääke joudutaan poistamaan. QR-koodi toimii tunnistamisen apuvälineenä yhdessä kotisivujen lääkekuvien ja Lääkekuvastokirjan kanssa.

Autamme apteekkia myymään ja markkinoimaan omaa annosjakelupalveluaan paikallisille yksiköille.

Lisätietoja Anjasta:

Puh. (09) 727 7100 (vaihde)

Jarkko Kiuru
toimitusjohtaja
jarkko.kiuru(a)apteekit.net

Nina Johansson
myynti-ja markkinointipäällikkö
nina.johansson(a)apteekit.net

Marjo Vainio
asiakkuuspäällikkö
marjo.vainio(a)apteekit.net

Lääkäreille

Anja parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekustannuksia.

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä tekee yleensä hoitoyksikkö, palveluyksikkö tai potilas, mutta sen tulee kuitenkin aina olla lääkärin määräämää.

Lääkäri merkitsee resepteihin annosteluohjeen perään tiedon ”annosjakelu”. Apteekki välittää tiedon Kelalle, joka mm. maksaa potilaalle korvausta annosjakelupalkkiosta vain lääkärin merkinnän perusteella.

Ennen annosjakelun aloittamista Anja-yksikkö tekee asiakkaiden lääkityksen interaktiotarkistuksen ottaen huomioon myös säännöllisessä käytössä olevat itsehoitolääkkeet. Samalla tarkistetaan lääkityksen sopivuus annosjakelukoneiden lääkevalikoimaan.

Tämän vaiheen jälkeen pyritään pitämään yhteispalaveri lääkitysten läpikäymiseksi lääkärin, hoitoyksikön ja apteekin kesken. Palaverissa kiinnitetään huomiota asiakkaan lääkityksessä erityisesti:

- mahdollisten turhien ja päällekkäisten lääkkeiden karsimiseen

- Anja-yksikön raportoimien interaktioiden arviointiin ja toimenpiteisiin
- valmisteiden soveltumiseen koneelliseen annosjakeluun

Annostuksen muuttuessa lääkärin tulee tehdä annosmuutos joko vanhaan e-reseptiin tai kirjoittaa kokonaan uusi e-resepti oikealla ohjeella ja vahvuudella.

Annostuksena puolikkaat tabletit pyritään korvaamaan kokonaisilla, koska puolikkaat joudutaan jakelemaan annospusseihin käsin. Lääkkeiden ottoajankohdat voidaan valita tai tarkistaa palaverissa. Jos lääkkeen annostus on puolikas tabletti kerran päivässä, ja lääkkeestä on olemassa miedompi vahvuus, toiveena on e-resepti miedommalla vahvuudella annoksella 1 x 1.

Reseptin kokonaismäärään tulisi panna tablettien lukumäärinä ei tekstinä, esim. 4 x 100, sillä apteekkiohjelma ei tunnista tekstiä Anja-resepteissä tällä hetkellä.

Koneellinen annosjakelu tehdään keskitetysti Helsingissä sijaitsevassa Anja-yksikössä. Sieltä annospussiketju toimitetaan tilauksen tehneeseen apteekkiin. Asiakas saa jokaisella toimituskerralla pussien lisäksi ajan tasalla olevan lääkityskortin.

Lääkityskortin tehokkaalla käytöllä on mahdollista parantaa potilaan kokonaislääkityksen hallintaa ja vähentää esim. annostuksissa esiintyviä ristiriitoja. Tarkoitus on, että asiakas ottaa viimeisimmän lääkityskortin mukaansa lääkärin vastaanotolle, jotta lääkäri voi hyödyntää tietoja kokonaislääkityksestä. Kotihoidon asiakkaiden reseptissä oltava ANJA-merkintä, jos potilas on koneellisen annosjakelun piirissä.

Hoiva-alalle

Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ikäihmisten määrän lisääntyessä. Kotihoidon on kehitettävä uusia toimintamalleja, jotta se pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Lääkkeiden koneelliseen Anja-annosjakeluun on siirrytty jo useissa kaupungeissa ja kunnissa.

Lääkkeiden annosjakelu helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, kun lääkkeet on jaettu valmiiksi ja apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista.

Enemmistö Anjan piirissä olevista potilaista on palvelutalojen ja hoitoyksiköiden asiakkaita. He saavat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Joissakin tapauksissa lääkitystä joudutaan muuttamaan, esimerkiksi lopettamaan jokin lääke kesken kahden viikon jakson. Tällaisissa tapauksissa on erityisen tärkeää, että poistettava lääke tunnistetaan oikein.

Lääkekuvasto on tehty hoitajille esimerkiksi näitä tilanteita varten. Lääkekuvasto sisältää kaikki Anja-annosjakelupalvelun lääkevalikoiman kuvat tunnistustietoineen.

Lääkekuvaston hinta on 15 euroa (sis. 10 % alv). Kirjaa voi tilata sivun yläosassa olevan Ota yhteyttä -linkin kautta.

QR-koodi lääketunnistamisen apuvälineenä

ANJA-annosjakelupalvelussa tulostettuihin asiakkaan lääkityskortteihin on lisätty QR-koodi eli ruutukoodi.

Koodin avulla hoitaja voi kameralla ja verkkoyhteydellä varustetulla puhelimella tarkastella potilaan koneellisessa annosjakelussa olevien lääkkeiden kuvia sekä tunnistetietoja. (Katso ohje)

Oikean valmisteen tunnistaminen luotettavasti on tärkeää esimerkiksi tilanteessa, jossa annosjakelupusseihin jo jaeltu lääke joudutaan poistamaan. QR-koodi toimii tunnistamisen apuvälineenä yhdessä kotisivujen lääkekuvien ja Lääkekuvastokirjan kanssa.