Terveydenhuolto

Lääkäreille

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä tekee yleensä hoitoyksikkö, palveluyksikkö tai potilas, mutta sen tulee kuitenkin aina olla lääkärin määräämää. Lääkäri merkitsee resepteihin annosteluohjeen perään tiedon ”annosjakelu”. Apteekki välittää tiedon Kelalle, joka mm. maksaa potilaalle korvausta annosjakelupalkkiosta vain lääkärin merkinnän perusteella.

Annosjakelu prosessina

Ennen annosjakelun aloittamista Anja-yksikkö tekee asiakkaiden lääkityksen interaktiotarkistuksen ottaen huomioon myös säännöllisessä käytössä olevat itsehoitolääkkeet. Samalla tarkistetaan lääkityksen sopivuus annosjakelukoneiden lääkevalikoimaan.

Tämän vaiheen jälkeen pyritään pitämään yhteispalaveri lääkitysten läpikäymiseksi lääkärin, hoitoyksikön ja apteekin kesken. Palaverissa kiinnitetään huomiota asiakkaan lääkityksessä erityisesti:

  • mahdollisten turhien ja päällekkäisten lääkkeiden karsimiseen
  • Anja-yksikön raportoimien interaktioiden arviointiin ja toimenpiteisiin
  • valmisteiden soveltumiseen koneelliseen annosjakeluun

Kun potilaan annostus muuttuu

Annostuksen muuttuessa lääkärin tulee tehdä annosmuutos joko vanhaan e-reseptiin tai kirjoittaa kokonaan uusi e-resepti oikealla ohjeella ja vahvuudella.

Annostuksena puolikkaat tabletit pyritään korvaamaan kokonaisilla, koska puolikkaat joudutaan jakelemaan annospusseihin käsin. Lääkkeiden ottoajankohdat voidaan valita tai tarkistaa palaverissa. Jos lääkkeen annostus on puolikas tabletti kerran päivässä, ja lääkkeestä on olemassa miedompi vahvuus, toiveena on e-resepti miedommalla vahvuudella annoksella 1 x 1.

Reseptin kokonaismäärän merkintä

Kotihoidon asiakkaiden reseptissä oltava ANJA-merkintä, jos potilas on koneellisen annosjakelun piirissä. Reseptin kokonaismäärään tulisi panna tablettien lukumäärinä ei tekstinä, esim. 4 x 100, sillä apteekkiohjelma ei tunnista tekstiä Anja-resepteissä tällä hetkellä.

Hoiva-alalle

Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ikäihmisten määrän lisääntyessä. Kotihoidon on kehitettävä uusia toimintamalleja, jotta se pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

Lääkkeiden annosjakelu helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, kun lääkkeet on jaettu valmiiksi ja apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista.

Lääkkeiden koneelliseen Anja-annosjakeluun on siirrytty jo useissa kaupungeissa ja kunnissa. Enemmistö Anjan piirissä olevista potilaista on palvelutalojen ja hoitoyksiköiden asiakkaita. He saavat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lääkekuvasto ja QR-koodi

Joissakin tapauksissa lääkitystä joudutaan muuttamaan, esimerkiksi lopettamaan jokin lääke kesken kahden viikon jakson. Tällaisissa tapauksissa on erityisen tärkeää, että poistettava lääke tunnistetaan oikein. Lääkekuvasto sisältää kaikki Anja-annosjakelupalvelun lääkevalikoiman kuvat tunnistustietoineen. Lääkekuvaston hinta on 15 euroa (sis. 10 % alv). Kirjaa voi tilata Ota yhteyttä -linkin kautta.

Anja-annosjakelupalvelussa tulostettuihin asiakkaan lääkityskortteihin on lisätty QR-koodi, joka toimii lääkkeiden tunnistamisen apuvälineenä yhdessä lääkekuvien ja Lääkekuvastokirjan kanssa. Lisätietoa QR-koodista ja lääkekuvista löydät täältä.