Terveydenhuolto

Lääkäreille

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä tekee yleensä hoitoyksikkö, palveluyksikkö tai potilas, mutta sen tulee kuitenkin aina olla lääkärin määräämää.

Annosjakelu prosessina

Ennen annosjakelun aloittamista Anja-yksikkö tekee asiakkaiden lääkityksen interaktiotarkistuksen ottaen huomioon myös säännöllisessä käytössä olevat itsehoitolääkkeet. Samalla tarkistetaan lääkityksen sopivuus annosjakelukoneiden lääkevalikoimaan.

Tämän vaiheen jälkeen pyritään pitämään yhteispalaveri lääkitysten läpikäymiseksi lääkärin, hoitoyksikön ja apteekin kesken. Palaverissa kiinnitetään huomiota asiakkaan lääkityksessä erityisesti:

  • mahdollisten turhien ja päällekkäisten lääkkeiden karsimiseen
  • Anja-yksikön raportoimien interaktioiden arviointiin ja toimenpiteisiin
  • valmisteiden soveltumiseen koneelliseen annosjakeluun

Lääkkeiden ottoajankohdat voidaan valita tai tarkistaa palaverissa.

Annosjakelureseptit

Annosjakelussa käytetään aina sähköisiä reseptejä. Annosjakelun käyttö osoitetaan lääkemääräyksessä lääkärin annosjakelukenttään tekemällä merkinnällä. Säännöllisesti käytetyistä tableteista ja kapseleista määrätään annosjakelupotilaalle kahden vuoden lääkereseptit. Poikkeuksen tekevät huumeet ja PKV-valmisteet, joista kirjoitetaan vuoden reseptit. Lääkereseptiä tehdessä on syytä huomioida, että resepti määrätään ajalle, ei pakkauksille.

Kun potilaan annostus muuttuu

Annostuksen muuttuessa lääkärin tulee tehdä annosmuutos joko vanhaan e-reseptiin tai kirjoittaa kokonaan uusi e-resepti oikealla ohjeella ja vahvuudella.

Annostuksena puolikkaat tabletit pyritään korvaamaan kokonaisilla, koska puolikkaat joudutaan jakelemaan annospusseihin käsin. Jos lääkkeen annostus on puolikas tabletti kerran päivässä, ja lääkkeestä on olemassa miedompi vahvuus, lääkärin tulee kirjoittaa e-resepti miedommalla vahvuudella annoksella 1 x 1.

Hoiva-alalle

Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ikäihmisten määrän lisääntyessä. Kotihoidon on kehitettävä uusia toimintamalleja, jotta se pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

Lääkkeiden annosjakelu helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, kun lääkkeet on jaettu valmiiksi ja apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista.

Lääkkeiden koneelliseen Anja-annosjakeluun on siirrytty jo useissa kaupungeissa ja kunnissa. Enemmistö Anjan piirissä olevista potilaista on palvelutalojen ja hoitoyksiköiden asiakkaita. He saavat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lääkekuvasto ja QR-koodi

Joissakin tapauksissa lääkitystä joudutaan muuttamaan, esimerkiksi lopettamaan jokin lääke kesken kahden viikon jakson. Tällaisissa tapauksissa on erityisen tärkeää, että poistettava lääke tunnistetaan oikein.

Kotisivuilla on aina ajan tasalla oleva lääkekuvasto. Löydät kuvaston yläpalkista kohdasta Etsi lääke.

Anja-annosjakelupalvelussa tulostettuihin asiakkaan lääkityskortteihin on lisätty QR-koodi, joka toimii lääkkeiden tunnistamisen apuvälineenä. Lisätietoa QR-koodista ja lääkekuvista löydät täältä.