Ammattilaiselle, Farmaseutille
7.9.2023

Annosjakelu vähentää monilääkityksen riskejä – ikääntyvässä Suomessa tarvitaan ratkaisuja lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi

Annosjakelun merkitys lääkitysturvallisuuden parantamisessa kasvaa väestön ikääntyessä. Palvelu ratkaisee kaksi lääkitysturvallisuuden suurta haastetta: vähentää turhia, päällekkäisiä tai jopa yhteensopimattomia lääkkeitä ja antaa hoitavalle taholle ajantasaisen näkymän potilaan kokonaislääkitykseen, kirjoittaa Anja-annosjakelupalvelun johtaja Varpu Vilkko.

Annosjakelu vähentää monilääkityksen riskejä – ikääntyvässä Suomessa tarvitaan ratkaisuja lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi

Koneellisessa lääkkeiden annosjakelussa on useita lääkehoidon onnistumista tukevia elementtejä. Potilaan kannalta merkittävin etu on helppous, erityisesti kun säännöllisessä käytössä on samanaikaisesti useampi lääke. Koneellisen annosjakelun piirissä oleva potilas saa apteekista kahdeksi viikoksi kerrallaan kaikki käytössä olevat lääketabletit ja -kapselit valmiina kerta-annospusseina. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa päivä- ja kellonaika, jolloin lääkkeet tulee ottaa. Näin potilaan ei tarvitse itse muistaa monimutkaisia annostusohjeita, kun osa lääkkeistä ei välttämättä sovellu yhtä aikaa otettavaksi tai jokin lääke pitää ottaa vain joka toinen päivä.

Terveydenhuollon näkökulmasta annosjakelun merkittävin etu on lääkitysturvallisuuden paraneminen. Keskeisimpiä lääkitysturvallisuuteen liittyviä riskejä erityisesti ikääntyvän väestön keskuudessa – joilla krooniset sairaudet yleistyvät – ovat monilääkitys ja puutteet ajantasaisissa lääkitystiedoissa. Valitettavan usein kaikki ikääntyneellä käytössä olevat lääkkeet eivät ole tarkoituksenmukaisia. Tähän voi olla useita syitä, esimerkiksi eri lääkäreiltä saadut lääkemääräykset tai potilaan itse ostamat itsehoitolääkkeet sekä ravintolisät. Pahimmillaan monilääkitys johtaa lääkkeiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin. Yhteensopimattomat lääkkeet voivat aiheuttaa muun muassa sekavuutta, mikä voi johtaa kaatumisiin ja lisätä terveyskeskuskäyntejä. Kyseessä on merkittävä terveydenhuollon ruuhkia lisäävä tekijä: jopa neljännes yli 65-vuotiaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä johtuu suoraan tai epäsuoraan lääkehaitoista1.

Näitä lääkehaittoja voitaisiin tehokkaasti vähentää annosjakelua hyödyntämällä. Tärkeimpiä lääkitysturvallisuutta lisääviä toimia ovat annosjakelun käyttöönoton yhteydessä tehtävä lääkityksen tarkistus sekä jokaisen lääketoimituksen mukana asiakkaalle toimitettava lääkityskortti. Palvelun alussa toteutettavassa lääkityksen tarkistuksessa käydään läpi muun muassa käytössä olevien lääkkeiden tarpeellisuus ja mahdollinen päällekkäisyys, annostus sekä yhteensopivuus. Anja-annosjakelupalvelu tuottaa aloitusvaiheen tarkistuksen asiakasapteekeilleen osana palvelua. Apteekin ammattilainen keskustelee tarkistuksessa havaituista riskeistä hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista. Tarkistus on tutkitusti tehokas keino lääkehaittojen ehkäisemiseen: muutaman vuoden takaisessa väitöstutkimuksessa yli puolella annosjakelun aloittavista potilaista lääkityslista ei vastannut heidän käyttämäänsä lääkitystä ja lähes yhtä suurelle osalle potilaista tehtiin jokin hoidolliseen syyhyn perustuva muutos lääkehoitoon palvelun alkaessa.2

Näiden toimien merkitys on helppo allekirjoittaa myös oman kokemukseni perusteella. Anja-annosjakelupalveluun sisältyy lääkityksen tarkistus myös aina, kun potilaan annosjakeluun sisältyvässä lääkityksessä tapahtuu muutos. Vuonna 2022 asiakaspalvelumme farmaseutit olivat yhteydessä apteekkeihin yhteensä lähes 5 000 kertaa tarkistuksessa tehdyistä havainnoista, ja noin puolet tapauksista johti lääkityksen muuttamiseen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Anja-annosjakelupalvelu tukee apteekkien omaa asiakaspalvelua. Lisäksi asiakas saa jokaisen annosjakelutoimituksen yhteydessä lääkityskortin, joka sisältää hänen käyttämänsä lääkkeet ja niiden annostuksen vitamiineja myöten. Näin lääkitystiedot pysyvät ajantasaisina ja apteekilla sekä hoitavalla lääkärillä on näkymä potilaan kokonaislääkitykseen.

Tulevaisuudessa terveydenhuollon resursseihin kohdistuvat paineet kasvavat entisestään väestörakenteen kallistuessa ikääntyviin. Annosjakelun kattavampi hyödyntäminen auttaisi sekä parantamaan monilääkittyjen potilaiden elämänlaatua että vähentämään lääkehaittoja ja niiden terveydenhuollolle aiheuttamaa kuormitusta ja turhia kustannuksia. Annosjakelupalvelu helpottaa myös omaishoitajan arkea ja lisää hoidettavan läheisen lääkitysturvallisuuden toteutumista.

Annosjakelun hyödyt potilaalle:

  • Lääkkeiden pakkaaminen kerta-annospusseihin helpottaa potilaan arkea ja tekee myös monimutkaisten annostusten toteuttamisesta vaivatonta. Annospussit on helppo ottaa mukaan myös esimerkiksi matkalle.
  • Lääkityksen tarkistus varmistaa kaikkien käytössä olevien lääkkeiden tarpeellisuuden ja yhteensopivuuden.
  • Oma lääkityslista pysyy ajantasaisena ja saatavilla.
  • Kotiin ei kerry ylimääräisiä tai käyttämättä jääviä lääkepakkauksia. Lääkityksen muuttaminen onnistuu joustavasti kahden viikon välein, jos sopivaa annostusta tai valmistetta joudutaan kokeilemaan.

Varpu Vilkko johtaa Anja-annosjakelua, jonka piirissä on noin 30 000 potilasta. Palvelun ytimessä on turvallisen lääkehoidon edistäminen ja sitä kehitetään tukemaan apteekkien omaa palveluvalikoimaa.

Lähteet:

1 Outi Laatikainen: Medication-related adverse events in health care (2020), Oulun yliopisto

2 Juha Sinnemäki: Automated dose dispensing service for primary care patients and its impact on medication use, quality and safety (2020), Helsingin yliopisto

Linkki: Apteekki, kiinnostaako annosjakelupalvelun tarjoaminen asiakkaille? Ota meihin yhteyttä: https://www.anja.fi/ammattilaiselle/yhteydenotto/


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake