Ammattilaiselle, Farmaseutille
12.3.2018

Annosjakelupalvelu vaikuttaa ikäihmisten lääkkeiden käyttöön

Suomalaistutkimus selvitti annosjakelun ja lääkityksen tarkistamisen vaikutuksia iäkkäiden perusterveydenhuollon potilaiden lääkkeiden käyttöön Suomessa.

Annosjakelupalvelu vaikuttaa ikäihmisten lääkkeiden käyttöön

Tarkoituksenmukaisen ja turvallisen lääkityksen laatiminen iäkkäille perusterveydenhuollon potilaille on haastavaa. Annosjakelupalveluja on kehitetty näillä potilailla ilmenevien lääkehaittojen ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Palvelussa lääkkeet toimitetaan kerta-annospusseissa antoaikojen mukaan. Palvelun aluksi potilaan kokonaislääkitys ja lääkkeiden päällekkäisyydet tarkistetaan lääkityslistan perusteella. Palvelun odotetaan vähentävän lääkkeiden käyttöä.

Annosjakelupalvelu on jo käytössä melko laajalti ja yleistyy koko ajan, mutta sen vaikutuksista potilaiden lääkkeiden käyttöön ei juuri tiedetä. Järjestelmällinen tarkastelu osoitti, ettei palvelun tuloksia ole arvioitu kontrolloiduissa tutkimuksissa. Norjassa tehty tutkimus paljasti, että annosjakeluun liittyvä kokonaislääkityksen päällekkäisyyden tarkistus saattaa parantaa lääketurvallisuutta. Jotkin todisteet viittaavat myös siihen, että potilaat saattavat hyötyä lääkityksensä tarkistamisesta annosjakelumenettelyn yhteydessä.

Tässä suomalaisessa tutkimuksessa tarkastellaan, vähentääkö lääkityksen tarkistuksen sisältävä annosjakelupalvelu lääkkeiden käyttöä iäkkäiden perusterveydenhuollon potilaiden keskuudessa. Tutkimusryhmä käsitti kaikki yli 65-vuotiaat perusterveydenhuollon potilaat, jotka ilmoittautuivat mukaan annosjakelupalveluun Suomessa vuonna 2007 (verrokkiryhmän potilaat = yhteensä 2 073). Tutkimuksen hypoteesina on, että annosjakelupalvelun aloittamisen seurauksena iäkkäiden perusterveydenhuollon potilaiden lääkkeiden käyttö vähenee Suomessa. Analyysiin valittiin 20 yleisimmin käytettyä lääkettä (määriteltyjen päiväannosten perusteella) 2 vuoden tutkimusjaksolla.

Tutkimusryhmässä oli seurantajaksolla enemmän lääkitysten aloituksia ja lopetuksia kuin verrokkiryhmässä. Tsopikloni-, tematsepaami- (molemmat unilääkkeitä) ja kalsiumlääkeyhdistelmiä aloitettiin ja lopetettiin tutkimusryhmässä aktiivisemmin. Glimepiridin ja metoprorolin käyttö aloitettiin aktiivisemmin, kun taas isosorbidimononitraattien käyttö lopetettiin aktiivisemmin tutkimusryhmässä (kaikki nämä lääkkeet on tarkoitettu sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon).

Tulokset ja tulosten tarkastelu

20 yleisimmän tutkimuslääkkeen osuus oli 86 % kaikista tutkimusryhmän päivittäin käyttämistä, lääkevaihdon piirissä olevista lääkkeistä. Näiden 20 tutkitun aktiivisen vaikuttavan aineen joukosta 11:n käyttö väheni merkittävästi (p <,001–,041), kun lääkkeiden käyttöä korjattiin pitkäaikaissairauksien määrällä. Lääkkeiden käytön väheneminen tutkimusryhmässä oli tilastollisesti merkittävää, kun analyysissa huomioitiin sekä aikaan että ryhmään liittyvät vaikutukset. Kaksi näistä lääkkeistä oli unilääkkeitä ja kuusi sydän- ja verisuonilääkkeitä.

Tutkimushavainnot viittaavat siihen, että annosjakelu vähensi lääkkeiden käyttöä vuoden havainnointijaksolla. Vähenemistä havaittiin yli puolessa yleisimmin käytetyistä 20 aktiivisesta vaikuttavasta aineesta. Annosjakelupalvelun potilaat myös aloittivat ja lopettivat lääkkeiden käytön useammin kuin verrokkiryhmän potilaat.

Lääkkeiden käytön väheneminen voi liittyä kahteen annosjakelupalvelun ominaisuuteen: lääkityksen tarkistamiseen ja lääkehävikin pienenemiseen. Vain lääkevaihdon piirissä olevien tuotteiden sisällyttäminen rekisteriin olisi voinut vaikuttaa lääkkeiden käyttöä lisäävästi, erityisesti tutkimusryhmässä, sillä annosjakelussa suositaan lääkevaihdon piirissä olevia lääkkeitä. Tämän tutkimuksen mukaan lääkkeiden käyttö kuitenkin väheni tutkimusryhmässä.

Päätelmät:

Lääkkeiden käyttö väheni ≥ 65-vuotiailla perusterveydenhuollon potilailla annosjakelupalvelun käyttöönoton jälkeen kaltaistettuihin verrokkeihin verrattuna tässä 1-vuotisessa kohorttitutkimuksessa. Lisätutkimuksia tarvittaisiin, jotta voitaisiin selvittää kausaalisuutta, arvioida annosjakelupalvelun vaikutusta lääkkeiden käytön laatuun ja kustannuksiin sekä selvittää palveluun liittyvän lääkityksen tarkistuksen vaikutusta positiivisiin lopputuloksiin.

Tämä artikkeli on tiivistelmä tutkimusartikkelista Impact of the automated dose dispensing with medication review on geriatric primary care patients drug use in Finland: a nationwide cohort study with matched controls, tekijät Juha Sinnemäki, Marja Airaksinen, Maria Valaste ja Leena K. Saastamoinen, julkaistu 10.11.2017.

Koko artikkeli on luettavissa täällä: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2017.1398933


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake