Potilaalle
9.11.2018

Lääkelain muutoksilla pyritään apteekkipalveluiden saatavuuden parantamiseen – syksyn Anja-lehti kokonaisuudessaan verkossa!

Lääkelain muutokset ovat olleet vahvasti esillä viime aikoina. Kysyimme sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalta virkamieheltä, Ulla Närhiltä, miten muutokset vaikuttaisivat apteekkitoimialaan ja miten apteekkiasiointi tulisi muuttumaan lakimuutosten myötä.

Lääkelain muutoksilla pyritään apteekkipalveluiden saatavuuden parantamiseen – syksyn Anja-lehti kokonaisuudessaan verkossa!

Voit lukea syksyn Anja-lehden verkossa kokonaisuudessaan täällä.

Kyseinen esitys lääkelain muuttamiselle käsiteltiin eduskunnassa syksyllä 2018. Sen pohjana on vuoden 2014 esitys (HE 326/2014 vp), jota eduskunta ei ehtinyt käsitellä loppuun vuonna 2015. Tässä esityksessä keskeistä on apteekkilupien myöntämiseen liittyvät tekijät. Pyrkimyksenä on lisätä apteekkilupien määrää. Lisäksi esityksessä esitetään muutoksia muun muassa hakijoiden taustojen tarkastamiseen sekä asiakastilojen yhtenäisyyteen. Muutosten on ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2019 alussa.

Uusilla apteekkiluvilla parannuksia palvelutarjontaan

− Esityksessä ehdotetaan, että lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voisi jatkossa myöntää apteekkiluvan myös tilanteessa, jossa se ei lääkkeiden saatavuuden näkökulmasta ole välttämätöntä, kertoo Närhi. Tällöin perusteena toimisi kyseisen alueen palvelutarjonnan parantaminen, hän lisää.

Käytännössä apteekkien määrän kasvu tulisi vahvimmin näkyviin suuremmissa kaupungeissa. Uusia apteekkilupia voitaisiin lisäksi myöntää esimerkiksi sairaaloiden yhteyteen, mikä parantaisi apteekkipalvelujen tarjontaa ja sujuvoittaisi potilaiden kotiutumista.

Lisäksi sosiaalihuollon asumispalveluyksiköille annettaisiin oikeus ylläpitää hyvin rajattua lääkevarastoa asukkaiden tarpeisiin. Lääkevarasto sisältäisi ennakoimattomiin tai tilapäisten tilanteiden hoitamiseen tarkoitettuja lääkkeitä. Palveluasumisyksikkö voisi itse valita, tilaako se tarvittavat lääkkeet alueen sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta vai apteekista. Yksityiset apteekit voisivat tällöin toimittaa lääkkeet rajattuun lääkevarastoon ja vastata sen tarkastamisesta.

 

Tarkennuksia apteekkilupaprosessiin

− Ehdotuksessa otetaan kantaa myös apteekkiluvista ilmoittamiseen. Ilmoittaminen siirtyisi tapahtuvaksi vain Fimean verkkosivuilla ja ilmoitukseen lisättäisiin myös tieto apteekin suuruusluokasta. Apteekista luopuvan apteekkarin velvollisuudeksi tulisi antaa liiketoimintaa koskevia taloustietoja, kertoo Närhi.

Näiden tarkennusten lisäksi apteekkiliikkeen vastaanottamista koskevaa määräaikaa lyhennettäisiin kuuteen kuukauteen (tällä hetkellä määräaika on yksi vuosi). Tämän taustalla on tarve apteekkiliikkeiden nopeammalle toimintaan saattamiselle.
− Uuden apteekin kohdalla määräaika olisi kuitenkin yhdeksän kuukautta, kertoo Närhi.

Lääkelain muutosehdotukseen on myös sisällytetty apteekkiluvan hakijan luotettavuuden tarkistaminen sekä merkittävät aiemmat rikostuomiot, jotka vaikuttaisivat apteekkiluvan saamiseen.

Kaikkia apteekkeja koskevaksi tekijäksi on ehdotukseen nostettu se, että apteekin tulisi toimia yhdessä yhtenäisessä asiakastilassa. Tällöin apteekki ei voisi toimia esimerkiksi kahdessa kerroksessa.

 

Sujuvuutta apteekkiasiointiin

Apteekkien määrän lisääntyminen nähdään positiivisena asiana sekä apteekkialan kilpailun että apteekkipalvelujen saatavuuden kannalta.
− Olisi hyvä, että uusien apteekkien sijoittumisessa huomioitaisiin apteekkipalveluiden todellinen tarve eli se, missä asiakkaat oikeasti liikkuvat, perustelee Närhi.

Uudet apteekit sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteydessä sekä lääkevarastot palveluasumisyksiköissä lisäisivät myös potilasturvallisuutta ja lääkehoitoketjujen sujuvuutta.
− Avo- ja laitoshuollossa akuutin lääkehoidon järjestäminen on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä tällä hetkellä potilas joudutaan toimittamaan terveydenhuollon yksikköön tarvittavan lääkkeen saamiseksi.
Kriittisimpiä tilanteet ovat esimerkiksi antibioottien ja kipulääkkeiden kohdalla. Mikäli lääkevarasto sijaitsisi asumispalveluyksikössä, säästyttäisiin hoidon viivästymiseltä ja vähennettäisiin inhimillistä kärsimystä, painottaa Närhi.

Esiin on noussut myös apteekkituotteiden myyntikanavien muutokset, joista on keskusteltu ahkerasti eri medioissa.
− Tässä hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutoksia lääkkeiden tai apteekkituotteiden myyntikanaviin. Hallituspuolueiden apteekkiryhmä on kuitenkin tehnyt aiheeseen liittyvän linjauksen, joka koskee vain tiettyjä itsehoitolääkkeitä. Tätä linjausta valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriössä, kertoo Närhi.

Anja-lehdestä löydät lisää mielenkiintoisia artikkeleita ja tarinoita. Voit lukea syksyn Anja-lehden verkossa kokonaisuudessaan täältä.

Oman lehden voit hakea myös lähimmästä Anja-apteekistasi! Lähimmän apteekkisi löydät täältä.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake