Vanliga frågor

På vilket sätt skiljer sig traditionell dosettdispensering från Anja-dosdispenseringen, som apoteken erbjuder?

Traditionell dosettdispensering går till så att en skötare eller anhörig fördelar läkemedlen i en plastdosett för en vecka i taget. I apotekens Anja-tjänst har läkemedlen fördelats maskinellt i påsar med engångsdoser, vilket är ett mer hygieniskt, effektivt och felfritt förfarande jämfört med att läkemedlen plockas för hand in i en dosett. Dessutom samlas det inga överloppsläkemedel i hemmet. Dospåsarna kontrolleras maskinellt och fotograferas innan de skickas till apoteket. Avvikelser förekommer i ytterst liten skala i de färdiga dospåsarna.

Var finns Anja?

Anja finns redan på närmare 300 apotek. Ditt närmaste Anja-apotek hittar du här. Du kan även fylla i kontaktblanketten. Ditt närmaste Anja-apotek tar då kontakt med dig.

Hur får man tillgång till Anja?

Initiativet till att övergå till maskinell dosdispensering tas i allmänhet av vårdenheten, serviceenheten eller patienten själv, men det ska ändå alltid bygga på en läkarordination. Läkaren antecknar ”dosdispensering” på recepten efter doseringsanvisningen. Apoteket förmedlar informationen till FPA, som bland annat betalar ersättning till patienten för dosdispensering endast på basis av läkarens anteckning. Innan dosdispenseringen inleds gör Anja-enheten en interaktionskontroll av kundens medicinering, där man också beaktar egenvårdsläkemedel som kunden tar regelbundet. Samtidigt kontrolleras hur medicineringen passar ihop med dosdispenseringsmaskinernas läkemedelsurval.

Är Anja-tjänsten avgiftsbelagd?

Ja, Anja är en avgiftsbelagd tjänst som prissätts av apoteket. Genomsnittspriset är 8–10 euro per vecka.

Vad händer om kunden blir intagen på sjukhus tillfälligt?

Anja-påsarna expedieras alltid för två veckor i taget från apoteket. Om någon påse förblir oanvänd eller om medicineringen ändras under en period ska de oanvända påsarna förstöras som läkemedelsavfall.

Kan Anja-dosdispenseringen avbrytas till exempel för en intervallvårdsperiod?

Ja, en beställningsperiod kan i sådana fall förkortas eller förlängas enligt överenskommelse med apoteket.

Kan man till exempel inför semestern beställa läkemedel för en längre period än två veckor?

Ja, Anja-dospåsar kan beställas från apoteket för en förlängd period. Fyra veckor är dock den längsta perioden som man kan beställa läkemedel för på en gång.

Lämpar sig alla läkemedel för Anja-dosdispensering?

Väldigt många läkemedel lämpar sig för dosdispensering. Läkemedel som ordineras för kortvariga kurer, såsom antibiotika, lämpar sig dock inte för dosdispensering.

Får man FPA-ersättning för Anja-dosdispenseringen?

Läkemedlen berättigar till FPA-ersättning i normal ordning. En förutsättning för att FPA-ersättning ska betalas för dosdispenseringsarvodet är att kunden använder minst sex ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering då tjänsten inleds. Mer information om FPA-ersättningarna.